Pages

සීමාවන් නොමැති අදහස් වලට පණ දෙන්න.....

Thursday, December 31, 2009

ස්තූතිය හා නව වසරට සුභපැතුම.

ෙබාෙහාම ස්තූතියි! මං ලියන ෙම් බ්ෙලාග් එකත් සිංහලබ්ෙලාග් ක්ියවනයට ඇතුලත් කලාට. මම ෙම් බ්ෙලාග් එෙක් සිංහල අන්තර්ගතයට පමණක් අවස්ථාව දීමට අදහස් කරගෙන සිටිනවා. නමුත් මම මෙෙතක් කරගෙන අා http://nformati.blogspot.com බ්ෙලාග් අඩවිය පෙර පරිදිම දිගටම නඩත්තු කිරීමටත් අදහස් කරනවා.  ෙම් බ්ෙලාග් අඩවියට මම අැතුලත් කර අැත්ෙත් මෙෙතක් කල් එම බ්ෙලාග් අඩවියට මම ෙයාදන ලද ලිපියි. ෙම් බ්ෙලාග් අඩවියට මවිසින් කාලයක් අතැර දමනු ලැබූවක් වන අතර අෙනක් බ්ෙලාග් අඩවිෙය් තිබුණු ලිපි සියල්ල මෙම බ්ෙලාග් අඩවියට ෙගන එ්ෙම්දී ෙමම බ්ෙලාග් අඩවිෙය් සමහර ලිපි වලට අෙනකුත් අය විසින් දමන ලද ප්රතිචාර කීපයක්ද මැකීගිය බව මතක් වුෙණ් පසුවයි.ෙම් බ්ෙලාග් අඩවියට මම  ෙයාදන ලිපි සෑම විටමපාෙහ් සිංහලබසින් ෙයදීමට බලාෙපාෙරාත්තු වන අතර එම ලිපි සියල්ලමත් එම ලිපිවල ඉංග්රිසි පරිවර්තනත් (හැකි සෑම විටම) http://nformati.blogspot.com අඩවියට අැතුලත් කිරීමට මම අදහස් කරනවා.

උදාවන නව වසරට පියවර තබන විට තමන් අතින් ෙමම වසර තුල සිදුකල දෑත් , අතපසුකල දෑත් එ්වාෙය් ෙහාඳ නරක පිළිබඳවත් සිතාබලා උදාවන 2010 වසර තුලදී කලයුතු " ෙහාඳ වැඩ " කිසිවක් අතපසු ෙනාකිරීමට වගබලා ගන්නා ෙලසත් අන් අය විසින් ඔබට සිදුකල දෑත් , අතපසුකල දෑත් එ්වාෙය් ෙහාඳ නරක පිළිබඳවත්  සිතාබලා හැකිනම් ඔවුන්ට සමාව දෙන ෙලසත් , උදාවන 2010 වසර තුල ඔබ සැමට ෙසෟභාග්යමත් , සැම විටම සතුටින් සිටීමට හැකි වසරක් ෙව්වායි පතමි.


I would like to wish you for the year 2010

Year 2009 is over, and it's the time to the year 2010.

Before the new year,
 • Try to think/find-out what you have done and didn't
 • Try to figure out what others done for you to make you happy
 • Try to forget what others done to make you sad
 • Try to forgive who made you sad.

In the year 2010, try to do the best for you and for the society while you live .

"Aim to the top. It's less crowded there" (-I found this quote from a teacher. It's hard, It's easy if you have an aim/target)

There is a bad person and a good person inside everyone's body. Bad person is a negative/lazy thinker and always see the negative side of the everything. Good person is the positive thinker and always try to figure-out the positive side of the everything and isn't lazy. So, try to live with the good person if you need to make your life success.I would like to wish you to have a happy, prosperous, successful year 2010 with your loved-ones. Hope it will be a memorable and successful year than the year 2009.

PS: there could be some mistakes. Please forgive me and help me to correct them.

Wednesday, December 30, 2009

generate/create powerful/customized passwords using the command " pwgen " on Linux Command Line

When anyone registering with a website , it may say " your password must have 8 or more characters and it should be a combination of a-z, A-Z, 0-9, and atleast a symbol. Then what should you do? most probably you have to create a new password to meet with these requirements because you didn't have a password which meets with these requirements.
If you are a Linux user you can use your Linux Command line to create a random, powerful password which can't be guessed by anyone.
First of all you must have "pwgen" to generate new passwords using  Linux Command line. When you type pwgen in your terminal it should show some passwords which has generated randomly. If it show these message similar to this "bash: pwgen: command not found" when you type pwgen, it means you didn't have pwgen installd in your system. So, use your "package manager" to install it. After installing pwgen, you can type pwgen and view some random passwords. You can use pwgen with some options to meet your password requirements. use "pwgen --help" to see available options on the command. This command generates random passwords and you can't see the same password twice by using the pwgen command with the same options.

Here is the syntax you could use this pwgen command to generate passwords.
pwgen [ OPTIONS ] [ pw_length ] [ num_pw ]

 • [ OPTIONS ] -means availabe customizations for pwgen. you can use several options at one time, but all of theose options should not be seperated by spaces or something. but when you start using options, it should contain - mark before the first option that you call.
 • [ pw_length ] is the character length of the password that you need.
 • [ num_pw ] here you can say the number of passwords needed.
when using these options don't use bracket [ ] marks.

Options supported by pwgen:
  -c or --capitalize
    Include at least one capital letter in the password

  -A or --no-capitalize
    Don't include capital letters in the password

  -n or --numerals
    Include at least one number in the password

  -0 or --no-numerals
    Don't include numbers in the password

  -y or --symbols
    Include at least one special symbol in the password

  -s or --secure
    Generate completely random passwords

  -B or --ambiguous
    Don't include ambiguous characters in the password

  -h or --help
    Print a help message

  -H or --sha1=path/to/file[#seed]
    Use sha1 hash of given file as a (not so) random generator

  -C
    Print the generated passwords in columns

  -1
    Don't print the generated passwords in columns

  -v or --no-vowels
    Do not use any vowels so as to avoid accidental nasty wordsTechnorati Tags: ,

pwgen භාවිතා කර Linux command line එකෙන් මුරපද හදමු.

මුරපදයක් යනු වර්තමානයෙ දී ඉතා වැදගත් දෙයකි. එය යම් තරමකින්වත් අාරක්ෂිත මුරපදයක් නොවුවහොත් ඔබගෙ අන්තර්ජාල ගිණුම් වලට  අනවසර පුද්ගලයින් අැතුල් වී ඔබට සිතා ගත නෙෙහැකි ප්රතිපල උදාකරවීමට ඉඩ අැත. තවද සමහර වෙබ් අඩවි වල ලියාපදිංචි වන විට අප විසින් සාමාන්යයෙන් භාවිතා කරන මුරපදය පිලිනොගැනීමට ඉඩ අැත. ( සමහර වෙබ් අඩවි වල ලියාපදිංචි වන විට ලබා දෙන මුරපදය එම වෙබ් අඩවිය මගින් ඉල්ලා සිටින අාකාරයට ලබා දිය යුතුය. එනම් සමහරවිට මුරපදයතුල ඉංග්රිසි කැපිටල් අකුරක්, ඉංග්රිසි සිම්පල් අකුරක්, ඉලක්කමක්, සංකෙතයක් (symbol) හා මුරපදය අවම වශයෙන් අක්ෂර (characters) 8 කින් යුක්ත විය යුතු යැයි ප්රකාශ කරයි. මෙවිට ඔබට සිදුවන්ෙන් නව මුරපදයක් තැනීමටය. මෙම මුරපදය ඔබට පහසුවෙන් මතක තබා ගත හැකි විය යුතු මෙන්ම අන් අයට අනුමාන කිරීමට අපහසු එකක්ද විය යුතුය.)
ඔබ ලිනක්ස් පරිෂීලකයෙක් නම් ඔබට අාරක්ෂිත මුරපදයක් සෑදීම වෙනුවෙන් මොළය වෙහෙසමින් කල්පනා කල යුතු නොෙව්. එනම් linux command line එක භාවිතා කර ඔබට උවමනා අාකාරයට මුරපදයක් තනාගත හැක. මෙයට අදාල විධානය pwgen ය. මෙහිදී ඔබට අවශ්ය මුරපදයෙ අාකාරය pwgen විධානය සමග ලබා දුන් විට මුරපදය තිරය මත පෙන්වයි. මෙහි දී මුලින් භාවිතා කල විධානයම නැවත ලබා දුන්නද ඔබට මුලින් පෙන්වූ මුරපදය නැවත වරක් නොපෙන්වයි. එනම් මෙහිදී මුරපද නිර්මාණය කරනුයෙ අහඹු ලෙසය.
linux command line එක මත pwgen විධානය සමග ලබා දුන් විට bash: pwgen: command not found අිකාරයෙන් පණිවුඩයක් දිස්වන්ෙන් නම් ඔබගෙ package manager එක භාවිත කර pwgen ස්ථාපනය කර ගන්න.

pwgen
විධානය භාවිත කල යුතු අාකාරය පහත දැක්වෙ.
pwgen [ OPTIONS ] [ pw_length ] [ num_pw ]

 • මෙහි [ OPTIONS ] යන ස්ථානයට ඔබට අවැසි මුරපදයෙ අාකාරය එනම් මුරපදයතුල ඉංග්රිසි කැපිටල් අකුරක්, ඉංග්රිසි සිම්පල් අකුරක්, ඉලක්කමක්, සංකෙතයක් (symbol) අවැසි දැයි ප්රකාශ කල හැක. OPTIONS ලබා දෙන විට අාරම්භයට - සලකුණ ලබා දීමට අමතක නොකල යුතුය.
 • [ pw_length ] යන ස්ථානයට ඔබට අවැසි මුරපදය සමන්විත විය යුතු අක්ෂර (characters) ගණන ලබා දිය හැක.
 • [ num_pw ] යන ස්ථානයට ඔබට අවැසි මුරපද ගණන ලබා දිය හැක. එනම් තිරය මත දිස්විය යුතු මුරපද ගණන ලබා දිය හැක
 • (මෙහිදී වරහන්, එනම් [  ] භාවිත නොකිරීමට වගබලා ගන්න.)

Options supported by pwgen:

  -c or --capitalize
    අඩුම තරමින් එක capital අකුරක්වත් අැතුලත් විය යුතු බවට උපදෙස් දෙයි.


  -A or --no-capitalize
    capital අකුරු අැතුලත් නො විය යුතු බවට උපදෙස් දෙයි.


  -n or --numerals
    අඩුම තරමින් එක ඉලක්කමක් වත් අැතුලත් විය යුතු බවට උපදෙස් දෙයි.


  -0 or --no-numerals
    ඉලක්කම් අැතුලත් නො විය යුතු බවට උපදෙස් දෙයි


  -y or --symbols
    අඩුම තරමින් එක සලකුණක්වත් අැතුලත් විය යුතු බවට උපදෙස් දෙයි.


  -s or --secure
    සම්පූර්ණයෙන්ම අහඹු මුරපද නිර්මාණය කරයි.


  -B or --ambiguous
    Don't include ambiguous characters in the password


  -h or --help
    pwgen හා අදාල උපකාරක පිටුව පෙන්වයි.


  -H or --sha1=path/to/file[#seed]
    Use sha1 hash of given file as a (not so) random generator


  -C
    නිර්මාණය කරන ලද මුරපද, තීරු ලෙස තිරය මත පෙන්වයි.


  -1
    නිර්මාණය කරන ලද මුරපද, තීරු ලෙස තිරය මත නොපෙන්වයි.


  -v or --no-vowels
    මුරපද නිර්මාණය කරන විට vowels භාවිතා නොකරයි. එවිට වදන් ලෙස ශබ්ද කල හැකි මුරපද නිර්මාණය නොකරයි.
Technorati Tags:

pwgen භාවිතා කර Linux command line එකෙන් මුරපද හදමු.

මුරපදයක් යනු වර්තමානයෙ දී ඉතා වැදගත් දෙයකි. එය යම් තරමකින්වත් අාරක්ෂිත මුරපදයක් නොවුවහොත් ඔබගෙ අන්තර්ජාල ගිණුම් වලට  අනවසර පුද්ගලයින් අැතුල් වී ඔබට සිතා ගත නෙෙහැකි ප්රතිපල උදාකරවීමට ඉඩ අැත. තවද සමහර වෙබ් අඩවි වල ලියාපදිංචි වන විට අප විසින් සාමාන්යයෙන් භාවිතා කරන මුරපදය පිලිනොගැනීමට ඉඩ අැත. ( සමහර වෙබ් අඩවි වල ලියාපදිංචි වන විට ලබා දෙන මුරපදය එම වෙබ් අඩවිය මගින් ඉල්ලා සිටින අාකාරයට ලබා දිය යුතුය. එනම් සමහරවිට මුරපදයතුල ඉංග්රිසි කැපිටල් අකුරක්, ඉංග්රිසි සිම්පල් අකුරක්, ඉලක්කමක්, සංකෙතයක් (symbol) හා මුරපදය අවම වශයෙන් අක්ෂර (characters) 8 කින් යුක්ත විය යුතු යැයි ප්රකාශ කරයි. මෙවිට ඔබට සිදුවන්ෙන් නව මුරපදයක් තැනීමටය. මෙම මුරපදය ඔබට පහසුවෙන් මතක තබා ගත හැකි විය යුතු මෙන්ම අන් අයට අනුමාන කිරීමට අපහසු එකක්ද විය යුතුය.)
ඔබ ලිනක්ස් පරිෂීලකයෙක් නම් ඔබට අාරක්ෂිත මුරපදයක් සෑදීම වෙනුවෙන් මොළය වෙහෙසමින් කල්පනා කල යුතු නොෙව්. එනම් linux command line එක භාවිතා කර ඔබට උවමනා අාකාරයට මුරපදයක් තනාගත හැක. මෙයට අදාල විධානය pwgen ය. මෙහිදී ඔබට අවශ්ය මුරපදයෙ අාකාරය pwgen විධානය සමග ලබා දුන් විට මුරපදය තිරය මත පෙන්වයි. මෙහි දී මුලින් භාවිතා කල විධානයම නැවත ලබා දුන්නද ඔබට මුලින් පෙන්වූ මුරපදය නැවත වරක් නොපෙන්වයි. එනම් මෙහිදී මුරපද නිර්මාණය කරනුයෙ අහඹු ලෙසය.
linux command line එක මත pwgen විධානය සමග ලබා දුන් විට bash: pwgen: command not found අිකාරයෙන් පණිවුඩයක් දිස්වන්ෙන් නම් ඔබගෙ package manager එක භාවිත කර pwgen ස්ථාපනය කර ගන්න.

pwgen
විධානය භාවිත කල යුතු අාකාරය පහත දැක්වෙ.
pwgen [ OPTIONS ] [ pw_length ] [ num_pw ]

 • මෙහි [ OPTIONS ] යන ස්ථානයට ඔබට අවැසි මුරපදයෙ අාකාරය එනම් මුරපදයතුල ඉංග්රිසි කැපිටල් අකුරක්, ඉංග්රිසි සිම්පල් අකුරක්, ඉලක්කමක්, සංකෙතයක් (symbol) අවැසි දැයි ප්රකාශ කල හැක. OPTIONS ලබා දෙන විට අාරම්භයට - සලකුණ ලබා දීමට අමතක නොකල යුතුය.
 • [ pw_length ] යන ස්ථානයට ඔබට අවැසි මුරපදය සමන්විත විය යුතු අක්ෂර (characters) ගණන ලබා දිය හැක.
 • [ num_pw ] යන ස්ථානයට ඔබට අවැසි මුරපද ගණන ලබා දිය හැක. එනම් තිරය මත දිස්විය යුතු මුරපද ගණන ලබා දිය හැක
 • (මෙහිදී වරහන්, එනම් [  ] භාවිත නොකිරීමට වගබලා ගන්න.)

Options supported by pwgen:

  -c or --capitalize
    අඩුම තරමින් එක capital අකුරක්වත් අැතුලත් විය යුතු බවට උපදෙස් දෙයි.


  -A or --no-capitalize
    capital අකුරු අැතුලත් නො විය යුතු බවට උපදෙස් දෙයි.


  -n or --numerals
    අඩුම තරමින් එක ඉලක්කමක් වත් අැතුලත් විය යුතු බවට උපදෙස් දෙයි.


  -0 or --no-numerals
    ඉලක්කම් අැතුලත් නො විය යුතු බවට උපදෙස් දෙයි


  -y or --symbols
    අඩුම තරමින් එක සලකුණක්වත් අැතුලත් විය යුතු බවට උපදෙස් දෙයි.


  -s or --secure
    සම්පූර්ණයෙන්ම අහඹු මුරපද නිර්මාණය කරයි.


  -B or --ambiguous
    Don't include ambiguous characters in the password


  -h or --help
    pwgen හා අදාල උපකාරක පිටුව පෙන්වයි.


  -H or --sha1=path/to/file[#seed]
    Use sha1 hash of given file as a (not so) random generator


  -C
    නිර්මාණය කරන ලද මුරපද, තීරු ලෙස තිරය මත පෙන්වයි.


  -1
    නිර්මාණය කරන ලද මුරපද, තීරු ලෙස තිරය මත නොපෙන්වයි.


  -v or --no-vowels
    මුරපද නිර්මාණය කරන විට vowels භාවිතා නොකරයි. එවිට වදන් ලෙස ශබ්ද කල හැකි මුරපද නිර්මාණය නොකරයි.
Technorati Tags:

Saturday, December 26, 2009

php හි Operators භාවිතා කිරීම. ( Comparison Operators - සංසන්දනය කිරීමට භාවිතා කරන Operators )


නමින් කියැවෙන පරිදිම අගයන් 2 ක් සංසන්දනය කිරීමට භාවිතා කරයි.

අාකාර කීපයකි


==


Equal===


Identical


!=


Not equal


<>Not equal


!==Not identical


<Less than


>Greater than


<=


Less than or equal to>=Greater than or equal to

== ( Equal )


වම් පස අගය දකුණු පස අගයට සමාන දැයි පරීක්ෂා කරයි.


$a == $b ( $a අගය $b අගයට සමාන නම් $a  == $b යන්න සත්ය වෙි. )

$a === $b ( Identical )


වම් පස අගය දකුණු පස අගයට සමාන දැයි පරීක්ෂා කරයි. තවද එම අගයන් 2ම එකම අාකාරයෙ දැයි පරීක්ෂා කරයි.


$a == $b ( $a අගය $b අගයට සමාන නම් ද එකම අාකාරයෙ නම් ද $a === $b  යන්න සත්ය වෙි. )
!= ( Not Equal )වම් පස අගය දකුණු පස අගයට සමාන දැයි පරීක්ෂා කරයි.


$a != $b ( $a අගය $b අගයට සමාන නැති නම් $a != $b යන්න සත්ය වෙි. )

<> ( Not Equal )වම් පස අගය දකුණු පස අගයට සමාන දැයි පරීක්ෂා කරයි.


$a <> $b ( $a අගය $b  අගයට සමාන නැති නම් $a <> $b යන්න සත්ය වෙි. )< ( Less than )


වම් පස අගය දකුණු පස අගයට වඩා අඩු දැයි පරීක්ෂා කරයි.

$a < $b ( $a අගය $b අගයට අඩු නම් $a < $b යන්න සත්ය වෙි. )> ( Greater than )


වම් පස අගය දකුණුපස අගයට වඩා විශාල දැයි පරීක්ෂාකරයි.


$a > $b ( $a අගය $b අගයට විශාල නම් $a > $b යන්න සත්ය වෙි. )<= ( Less than or equal to )


වම් පස අගය දකුණු පස අගයට අඩු/සමාන දැයි පරීක්ෂා කරයි.


$a <= $b ( $a අගය $b අගයට අඩු/සමාන නම් $a <= $b යන්න සත්ය වෙි. )>= ( Greater than or equal to )


වම් පස අගය දකුණු පස අගයට විශාල/සමාන දැයි පරීක්ෂා කරයි.


$a >= $b ( $a අගය $b අගයට විශාල/සමාන නම් $a >= $b යන්න සත්ය වෙි. )php හි Operators භාවිතා කිරීම. ( Assignment Operators - අිදෙශ කිරීමට භාවිතා කරන Operators )

සාමාන්යයෙන් භාවිතා වන assignment operator එක වනුයෙ = ලකුණය. මෙහිදී මෙය වම්පස හා දකුණුපස සමානයි කීමට නොව දකුණුපස අගය වම්පස අගයට ලැබෙන/ලබාදෙන බව කීමට භාවිතා කරයි.

මෙය භාවිතා කර අපට විශාල වැඩ කාෙටසක් සිදු කල හැක.


$a = ($b = 4) + 5; // $a is equal to 9 now, and $b has been set to 4.
?>

මෙහිදී $a සදහා ලැබෙන පිලිතුර වනුයේ 9 යි. එනම් $a සදහා = ලකුණින් දකුණු පස අැති අගයන් වල එකතුව අාදෙශ කරයි. එ් අතරම $b සදහා 4 අාදෙශ කරයි.

තවද අපට වෙනත් සමහර assignment operators ද මෙම = සලකුණ සමග භාවිතා කල හැක.$a = 3;
$a += 5; // sets $a to 8, as if we had said: $a = $a + 5;

$b = "Hello ";
$b .= "There!"; // sets $b to "Hello There!", just like $b = $b . "There!";

?>
Technorati Tags:


php හි Operators භාවිතා කිරීම. ( Arithmetic Operators - ගණිතමය කාර්යයන් සදහා භාවිතා කරන Operators )Arithmetic Operators - ගණිතමය කාර්යයන් සදහා භාවිතා කරන  Operators

Arithmetic Operators ගණිතමය කාර්යයන් සදහා භාවිතා කරයි.
Arithmetic Operators අිකාර හයකි. එනම්

 1. Negation ( නැත යන අර්ථය )
 2. Addition ( එකතු කිරීම )
 3. Subtraction ( අඩු කිරීම )
 4. Multiplication ( ගුණ කිරීම )
 5. Division ( බෙදීම )
 6. Modulus ( බෙදා ඉතිරි අගය )

Example
Name
Result
-$a
Negation
Opposite of $a. ( $a හි නැත යන අර්ථය )
$a + $b
Addition
Sum of $a and $b. ( $a හා $b හි එකතුව )
$a - $b
Subtraction
Difference of $a and $b.( $a හා $b හි වෙනස )
$a * $b
Multiplication
Product of $a and $b. ( $a හා $b හි ගුණිතය )
$a / $b
Division
Quotient of $a and $b. ( $a අගය $b න් බෙදීම )
$a % $b
Modulus
Remainder of $a divided by $b. ( $a අගය $b න් බෙදා ඉතිරි වන අගය )
Technorati Tags:


How to use "Huawei e156G HSDPA" on Linux ( tested with openSUSE 11.0 )

Recently I bought a Huawei e156G HSDPA USB stick dongle to use to access to the Internet. After connecting the Huawei e156G in to my PC which is running with openSUSE 11.0 it I didn't know how to use it to access to the Internet.
So, I typed lsusb and found the system identifies the dongle Huawei e156G as "Huawei Technologies Co., Ltd. E220 HSDPA Modem / E270 HSDPA/HSUPA Modem". Then I restarted my PC with Windows XP , plugged my Huawei e156G dongle and searched the internet to know "How to connect Huawei e156G with Linux?".
Normally I don't like to use windows XP in my PC because "I love Linux". But if I need to use my dongle on Linux, I have to get some help from M$ to download the packages. I don't hesitate to get some help from another O/S when I needed.

After few searches I found a link to OpenSuse website to another site.(http://en.opensuse.org/SDB:HUAWEI_E220_Support). Then I downloaded huawei.tar.bz2 from the site http://oozie.fm.interia.pl/pro/huawei-e220/ and decompressed it using the terminal and installed that package to my system.

tar -xjvf huawei.tar.bz2
cd huawei
su
[password] ( [password] = your password for the root )
make install_susewhen the dongle is connected to a USB port , system will identify the USB dongle at /dev/ttyUSB0

then you could edit the wvdial-huawei.conf file which is in the /etc/
( path :
/etc/wvdial-huawei.conf )
no need to edit whole file. It's enough to edit Phone , username , password fields to work with some ISPs. check your ISP for phone number which is needed to dial to connect and username , password also.

then you could surf the internet using the wvdial command.

you can try this with different distros and distributions.

Source : " http://en.opensuse.org/SDB:HUAWEI_E220_Support " Accessed on 24-12-2009 "
Technorati Tags:


How to use "Huawei e156G HSDPA" on Linux ( tested with openSUSE 11.0 )

Recently I bought a Huawei e156G HSDPA USB stick dongle to use to access to the Internet. After connecting the Huawei e156G in to my PC which is running with openSUSE 11.0 it I didn't know how to use it to access to the Internet.
So, I typed lsusb and found the system identifies the dongle Huawei e156G as "Huawei Technologies Co., Ltd. E220 HSDPA Modem / E270 HSDPA/HSUPA Modem". Then I restarted my PC with Windows XP , plugged my Huawei e156G dongle and searched the internet to know "How to connect Huawei e156G with Linux?".
Normally I don't like to use windows XP in my PC because "I love Linux". But if I need to use my dongle on Linux, I have to get some help from M$ to download the packages. I don't hesitate to get some help from another O/S when I needed.

After few searches I found a link to OpenSuse website to another site.(http://en.opensuse.org/SDB:HUAWEI_E220_Support). Then I downloaded huawei.tar.bz2 from the site http://oozie.fm.interia.pl/pro/huawei-e220/ and decompressed it using the terminal and installed that package to my system.

tar -xjvf huawei.tar.bz2
cd huawei
su
[password] ( [password] = your password for the root )
make install_susewhen the dongle is connected to a USB port , system will identify the USB dongle at /dev/ttyUSB0

then you could edit the wvdial-huawei.conf file which is in the /etc/
( path :
/etc/wvdial-huawei.conf )
no need to edit whole file. It's enough to edit Phone , username , password fields to work with some ISPs. check your ISP for phone number which is needed to dial to connect and username , password also.

then you could surf the internet using the wvdial command.

you can try this with different distros and distributions.

Source : " http://en.opensuse.org/SDB:HUAWEI_E220_Support " Accessed on 24-12-2009 "
Technorati Tags:

Thursday, December 24, 2009

හුවාවි e156G ඩොංගලය openSUSE සමග භාවිතා කිරීම.

හුවාවි e156G ඩොංගලය openSUSE සමග භාවිතා කිරීම.

e156G ෙඩාංගලය openSUSE සමග භාවිතා කිරීම ඉතාම පහසු ක්රියාවකි.

මුලින්ම wvdial පිහිටුවා ගත යුතුය. එය පිහිටුවා ගැනීම එතරම් අසීරු ෙනාවන බැවින් ඔබට බාර කරමි.

අනතුරුව ඔබ http://oozie.fm.interia.pl/pro/huawei-e220/ යන ලිපිනයෙන් huawei-e220 සදහා වන huawei.tar.bz2 ගොනුව බාගත කර ගත යුතුය.
( link is from " http://en.opensuse.org/SDB:HUAWEI_E220_Support " Accessed on 24-12-2009 )

අනතුරුව huawei.tar.bz2 හි අඩංගු ගොනු පිහිටුවීම සදහා terminal එක මත පහත දැක්වෙන විධාන සටහන් කරන්න.

tar -xjvf huawei.tar.bz2
cd huawei
su
[password] ( [password] = ඔබ ෙග් root සදහා වන මුර පදය )
make install_suse

අනතුරුව ඩොංගලය USB port එකට සම්බන්ධ කල විට පරිගණකය මගින් /dev/ttyUSB0 එය හදුනා ගනී.

ඉන් පසු /etc හි අැති wvdial-huawei.conf ගොනුව edit කල යුතුය. /etc/wvdial-huawei.conf
එයට ඔබ කැමති text editor එකක් භාවිත කල හැක.

එහි Modem , Phone , username , password යන ස්ථාන වලට අදාල වෙනස්කම් සිදු කරන්න.

[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyUSB0
Phone = *99#
username =
password =

අනතුරුව wvdial-huawei.conf සුරක්ෂිත කරන්න.

අනතුරුව wvdial විධානය භාවිතා කර අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වන්න.

Source : " http://en.opensuse.org/SDB:HUAWEI_E220_Support " Accessed on 24-12-2009 "

හුවාවි e156G ඩොංගලය openSUSE සමග භාවිතා කිරීම.

හුවාවි e156G ඩොංගලය  openSUSE සමග භාවිතා කිරීම.

e156G ඩොංගලය openSUSE සමග භාවිතා කිරීම ඉතාම පහසු ක්රියාවකි.

මුලින්ම wvdial පිහිටුවා ගත යුතුය. එය පිහිටුවා ගැනීම එතරම් අසීරු නොවන බැවින් ඔබට බාර කරමි.

අනතුරුව ඔබ http://oozie.fm.interia.pl/pro/huawei-e220/ යන ලිපිනයෙන් huawei-e220 සදහා වන huawei.tar.bz2 ගොනුව බාගත කර ගත යුතුය.
( link is from " http://en.opensuse.org/SDB:HUAWEI_E220_Support " Accessed on 24-12-2009 )

අනතුරුව huawei.tar.bz2 හි අඩංගු ගොනු පිහිටුවීම සදහා terminal එක මත පහත දැක්වෙන විධාන සටහන් කරන්න.

tar -xjvf huawei.tar.bz2
cd huawei
su
[password] ( [password] = ඔබගේ root සදහා වන මුර පදය )
make install_suse

අනතුරුව ඩොංගලය USB port එකට සම්බන්ධ කල විට පරිගණකය මගින් /dev/ttyUSB0 එය හදුනා ගනී.

ඉන් පසු /etc හි අැති wvdial-huawei.conf ගොනුව edit කල යුතුය. /etc/wvdial-huawei.conf
එයට ඔබ කැමති text editor එකක් භාවිත කල හැක.

එහි Modem , Phone , username , password යන ස්ථාන වලට අදාල වෙනස්කම් සිදු කරන්න.

[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyUSB0
Phone = *99#
username =
password =

අනතුරුව wvdial-huawei.conf සුරක්ෂිත කරන්න.

අනතුරුව wvdial විධානය භාවිතා කර අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වන්න.

Source : " http://en.opensuse.org/SDB:HUAWEI_E220_Support " Accessed on 24-12-2009 "


මාගේ ලිපි වල සිංහල අකුරු වල කිසියම් දෝෂයක් ඇතැයි කීප දෙනෙක් ප්‍රකාශ කළ අතර එම දෝෂ පෙන්වාදීම පිළිබඳව ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමි. දැන් එම දෝෂය දක්නට නැතැයි සිතන අතර එලෙස දෝෂයක් පෙනේනම් මා හට දන්වන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. 2010-04-08

Monday, December 14, 2009

Php තුළදී variable භාවිතා කිරීම.

,Php තුළදී variable භාවිතා කිරීම.
සමහර අවස්ථා වලදී අපට web page එකක් තුලදී එකම අගයන්/වදන් නැවත නැවත භාවිතා කිරීමට සිදුවේ. එහෙත් එලෙස page එක තුල පවතින යම් අගයක්/වදනක් වෙනස් කිරීමට අවශ්ය වුවොත් එම අගය/වදන යොදා ඇති සෑම ස්ථානයකම එම අගය/වදන සොයා බලමින් වෙනස් කිරීමට අවශ්ය වේ. එය පහසු කටයුත්තක් නොවේ. නමුත් එම අගය/වදන මුලින් එක් වරක් හදුන්වාදී එනම් වෙනත් අගයක‌ට ( වේරියබල් එකකට ) සමාන කර එම වේරියබල් එක පිටුව පුරා යොදා තිබුණි නම් සෑම තැනක්ම සොයා බැලීමකින් තොරව එම අගය/වදන වේරියබල් එකට සමාන කළ ස්ථානයේ අගය පමණක් වෙනස් කිරීමෙන් එම අගය යොදා ඇති සෑම තැනක් ම පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැක.


php තුල වේරියබල් case sensitive වේ. එමෙන්ම සෑම වේරියබල් එකක්ම ඩොලර් සලකුණෙන් ( $ ) ආරම්භ විය යුතුය.
එමෙන්ම ඩොලර් සලකුණෙන් ( $ ) පසුව underscore සලකුණ ( _ ) හා/හෝ ඕනෑම ASCII අකුරක් යොදා ගත හැක. එකම වේරියබල් එක දෙවරක් හදුන්වා දිය නොහැක. එහෙත් ඩොලර් සලකුණත් ( $ ) සමගම එනම් ඩොලර් සලකුණට ( $ ) අාසන්නයේ ඉලක්කමක් භාවිතා කළ නොහැක.


$this යන වේරියබල් එක php තුලදී අපට අභිමත පරිදි භාවිතා කළ නාෙහැක.
Variable සදහා උදාහරණ$var = 'Bob';
$Var = 'Joe';
echo "$var, $Var"; // outputs "Bob, Joe"


$4site = 'not yet'; // invalid; starts with a number
$_4site = 'not yet'; // valid; starts with an underscore
$täyte = 'mansikka'; // valid; 'ä' is (Extended) ASCII 228.


?>එමෙන්ම අපට php තුළදී reference ලෙස ද variables භාවිතා කළ හැක. මෙහිදී refer වන variable එකට පෙර ampersand ( & ) සලකුණ භාවිතා කළ යුතුය.


උදාහරණ

$foo = 25;
$bar = &$foo; // This is a valid assignment.
$bar = &(24 * 7); // Invalid; references an unnamed expression.


function test()
{
return 25;
}


$bar = &test(); // Invalid.


?>Php තුළ භාවිත කිරීමට නිශ්චිත කාර්යයක් සදහාා වෙන් කරන ලද වේරියබල් ( predefined variables ) සමහරක් ද අැත. මේ වේරියබල් සමහරක් භාවිතා කරන සර්වරය ( server ) මත රදා පවතී. නමුත් බොහොමයක් වේරියබල් Apache server මත ක්රියා කරයි.
Variable scope ( වේරියබල් එකක් අදාල වන කලාපය. )


php තුලදී වේරියබල් එකක් හදුන්වා දුන් විට එය භාවිතා කිරීමේදී එම වේරියබල් එක‌ට අදාල කලාපය තුල පමණක් එම වේරියබල් එක ක්රියාත්මක වේ.


php තුලදී වේරියබල් එකක් හදුන්වා දුන් විට එය භාවිතා කිරීමේදී එම වේරියබල් එක‌ට අදාල කලාපය තුල පමණක් එම වේරියබල් එක ක්රියාත්මක වේ. එනම් හදුන්වා දුන් කලාපයට (අදාල කලාපයට) පිටින් කිසියම් වේරියබල් එකක් භාවිතා කල නොහැක.
$a = 1;
?>

මෙහිදී php ආරම්භක හා අවසන් කරන tags දෙක අතර පවතින සියල්ලම එකම කලාපයට අයත් වේ.


$a = 1;

include 'b.inc';
?>

මෙහිදී $a වේරියබල් එක b.inc file එක තුලදී භාවිතා කල හැක.


function එකක් තුලදී සාමාන්යයෙන් global scope එකට අදාල වේරියබල් භාවිතා කල නොහැක.

$a = 1; /* global scope */
function test()
{
echo $a; /* reference to local scope variable */
}
test();
?>

එෙලස කිරීමට අවශ්ය නම් function එක තුලදී global යන keyword එක භාවිතා කල හැක.


$a = 1;

$b = 2;

function Sum()

{

global $a, $b;

$b = $a + $b;

}

Sum();

echo $b;
?>

$GLOBALS යන predefined variable එක භාවිතා කිරීම මගින් ද global scope එකට අදාල variables භාවිතා කල හැක.


$a = 1;

$b = 2;

function Sum()

{

$GLOBALS['b'] = $GLOBALS['a'] + $GLOBALS['b'];

}

Sum();

echo $b;
?>Static variables පසුවට …


Web page එකකට php අැතුලත් කිරීම.


Web page එකකට php අැතුලත් කිරීම.


Php වලින් ලියන codings , php tag අැතුලත සදහන් විය යුතුය.
එනම් ලෙස අාරම්භ වී ?> ලෙස අවසන් විය යුතුය.
echo 'While this is going to be parsed.'; ?>


තවත් අාකාර කීපයක්.
Eg:

echo 'if you want to serve XHTML or XML documents, do it like this'; ?>


echo 'this is the simplest, an SGML processing instruction'; ?> This is a shortcut for "echo expression ?>"

<% echo 'You may optionally use ASP-style tags'; %> <%= $variable; # This is a shortcut for "<% echo . . ." %>


සෑම php statement එකක් ම semicolon ( ; ) එකකින් අවසන් විය යුතුය.
echo 'This is a test';?>


comments දැමීම.
එක පේලියකට පමණක් අදාල comment සදහා forward slash 2 ( // ) ක් හෝ # ක් යොදා ගනී.
forward slash 2 ට පසු එම පේලියේ අවසානය දක්වා පවතින ඕනෑම වදනක් page එක render වන විට නොසලකා හරී.


පේලි කීපයකට අදාල comment සදහා ආරම්භයේදී /* ද අවසානේදී */ ද යොදා ගනී.
/* හා */ අතර පවතින ඕනෑම වදනක් page එක render වන විට නොසලකා හරී.
le:
echo 'This'; // This is a one-line c++ style comment


/* This is a multi line comment yet another line of comment */


echo 'This is yet another test';
echo 'One Final Test'; # This is a one-line shell-style comment?>

php පලමු පිටුව.


මෙහි table එක තුල දක්නට ලැබෙන codings , text editor එකක Type කර hello.php ලෙස web server root එකෙහි root folder එක තුල( www folder ) save කර ගන්න. මෙහිදී “save as” type එක "All files” ලෙස විය යුතුය.


PHP Test


echo 'Hello World
'
; ?>

(); ?>

අනතුරුව web server එක ක්රියාත්මක කර web browser එකෙහි http://localhost/hello.php හෝ http://127.0.0.1/hello.php ලෙස type කර Enter බොත්තම ඔබන්න.


ලැබෙන web page එකෙහි Hello world ලෙසත් ස්ථාපිත php version එක අාදී විස්තරත් පෙන්වයි.
echo” යන වදන php තුලදී භාවිතා කරනු ලබන්නේ අපට අවශ්ය යමක් web page එක තුල print කර ගැනීමටය. Print කිරීමට අවශ්ය වදන/ වදන් single quote 2 ක් ( ' ' ) අතර type කර semicolon ( ; ) එකකින් අවසන් කරයි.
Translated from the “php_manual_en.tar.gz” which is available at http://www.php.net

PHP Manual

by: Mehdi Achour , Friedhelm Betz , Antony Dovgal , Nuno Lopes , Hannes Magnusson , Georg Richter , Damien Seguy , Jakub Vrana
2009-12-04
Edited By: Philip Olson
© 1997-2009 the PHP Documentation Group ( http://www.php.net )


Related Posts with Thumbnails